Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nanocape.pl prowadzony jest przez firmę NANOSOLUTION SP. Z O. O., Skalników 24/2, 59-101 Polkowice, , NIP: 5020113477, REGON: 365697691.
 2. 2. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. 3. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Kupującym) przez Internet w sklepie www.nanocape.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad i postanowień.
 4. 4. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Zakup poprzez Konto Gość ,również jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 5. 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego nanocape.pl
 2. 2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 3. 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 4. 4. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 5. 5. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  • -Imię i nazwisko,
  • - Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  • - Numer telefonu.
 6. 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  • - Nazwę Firmy,
  • - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • - Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  • - Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  • - Numer telefonu.
 7. 7. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nanocape.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
 8. 8. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  • - podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 2 ust. 5 lub 6 oraz
  • - zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 9. 9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń na-stępujących treści:
  • - zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
  • - przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  • - spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  • - dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  • - wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  • - wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostęp-nianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
  • - wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu
 10. 10. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.nanocape.pl.
 11. 11. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 3 dni robocze.
 12. 12. Zakupu w sklepie może dokonać każdy pełnoletni internauta. Internauci w wieku powyżej 13 lat mogą korzystać ze Sklepu za zgodą opiekunów prawnych.
 13. 13. PROMOCJE obejmują towary, które są aktualnie oferowane w niższej cenie lub sprzedawane w zestawach. Liczba promocyjnych towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów. Firma Nanocape zastrzega sobie prawo do zakończenia oraz wznowienia promocji w dowolnym momencie.

§3. PŁATNOŚCI

 1. 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w zależności od wartości zamawianego towaru, sposobu doręczenia, oraz miejsca docelowego przesyłki w kraju lub za granicą.
 2. 2. Do każdego Zamówienia Firma NANOSOLUTION wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 3. 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 4. 4. Za Zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • - Przelewem na rachunek bankowy,
  • - za pośrednictwem serwisu PayU,
  • - za pośrednictwem serwisu Bitpay.
 5. 5. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.
 6. 6. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisów PAYU i BITPAY, Kupujący oświadcza że zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez operatorów tych usług i będzie się do nich stosował. Towar w przypadku zakupu za pośrednictwem serwisów PAUY oraz BITPAY zostanie wysłany po wpłynięciu należności na konta NANOSOLUTION.
 7. 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 8. 8. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.
 9. 9. W przypadku nie otrzymania płatności w ciągu 72h od momentu złożenia zamówienia, Operator sklepu ma prawo do anulowania zamówienia.

§4. DOSTAWA

 1. 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 3. 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 4. 4. Koszt dostawy do poszczególnych krajów europejskich może ulec zmianie ze względu na opłaty celne oraz regionalne. (patrz Tabela w sekcji Wysyłka)
 5. 5. Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godz.15:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. 6. Wszystkie towary są wysyłane w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności.
 7. 7. Towary dla firm, które chcą nawiązać współpracę, będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów oraz podpisaniu przez firmę umowy o współpracy.

§5. ZWROTY, ZMIANY W ZAMÓWIENIACH, REKLAMACJE

 1. 1. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego.
 3. 3. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika w konto bankowe.
 4. 4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 5. 5. W przypadku wszelkich uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu, reklamacja będzie uwzględniana jedynie po spisaniu protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
  • - w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki (zgnieciony karton, wyciek płynu itp.) Klienci mają prawo i powinni sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki
  • - Klienta aby sprawdzić towar, który otrzymał musi najpierw pokwitować jego odebranie. Następnie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki kurier ma obowiązek sporządzenia protokół szkody
  • - Kurier ma obowiązek poczekać 10 min na przyjęcie towaru, natomiast za każde następne rozpoczęte 5 min oczekiwania firma DPD może obciążyć nas kosztami
  • - proszę nie wiązać firmy kurierskiej DPD z reklamacjami, które obejmują nasze wewnętrzne procedury (ilość, poprawność zamówienia itp.)

§6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. 2. Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie Sprzedający , który nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych bądź wysyłania materiałów promocyjnych.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. 3. Regulamin obowiązuje od dnia (podaj dokładną datę dd.mm.rrrr.)
 4. 4. Przeczytanie regulaminu oznacza akceptację jego postanowień.
 5. 5. Nanocape zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń, przy czym zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie sklepu internetowego.
 6. 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego regulaminu jak realizacja transakcji jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


299 zł
NANOCAPE CERAMIC X-LINE to trwała powłoka ceramiczna do...
15 zł
Preparat w formie kremu zawierający trwały i skuteczny wosk...
15 zł
Profesjonalny szampon samochodowy i wosk w...
75 zł
Wosk Carnauba zabezpiecza strukturę lakieru przed...
175 zł
Nanocape Solar to produkt przeznaczony do zabezpieczania...
35 zł
NANOCAPE ANTIRUST to preparat oparty na nowoczesnych detergentach,...
Copyright by NANOCAPE All rights reserved.
Projekt i realizacja: Pozycjonowanie